December 24, 2021

Day

การประชุม ประเทศไทย เข้าร่วม NASA Artemis Program 🚀 เป็นการหารือแนวทางของประเทศไทยที่จะเข้าร่วมโครงการที่จะกลับไปดวงจันทร์ 🌕 อีกครั้งของ NASA 🚀
Read More