Uncategorized

Category

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ประกาศเจตจำนง ” ซื่อสัตย์สุจริต เน้นความโปร่งใส มีความเป็นธรรม เป็นวัฒนธรรมทั่วทั้งองค์กร “
Read More