LIVE DRAW SDY

🌦 รศ.ดร.สุวิน เข้านิเทศนักศึกษาที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 🌄🗾

👋🏻 รศ.ดร.สุวิน สลีสองสม อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมการบิน ได้เข้านิเทศนักศึกษาที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ และ กรมทางหลวง แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 โดยได้หารือถึงการเพิ่มทักษะและองค์ความรู้ต่างๆ ให้สอดคล้องกับลักษณะงานในปัจจุบันและอนาคต 🏞🎑

#IAAIKMITL #TCAS66

togel deposit dana togel deposit dana slot gacor hari ini toto slot slot online dana