LIVE DRAW SDY

🗂 โครงการเสริมสร้างทักษะอันพึงประสงค์และติดตามการดำเนินงานของหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่  🧑🏻‍🎓 

 

🇹🇭 ในวันที่ 14-15 มีนาคม 2566 วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ นำโดย ดร. ปิยาณี อรรควุฒิวาณิชย์ อาจารย์ประจำภาควิชานวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ และ ดร. สมคะเน ยอดพราหมณ์ รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชานวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ ได้มีการจัดโครงการเสริมสร้างทักษะอันพึงประสงค์และติดตามการดำเนินงานของหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ตามแนวทางของโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับ การเขียนโปรแกรม การสร้างแบบจำลอง ด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติเบื้องต้นได้ และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีการลงมือปฏิบัติสร้างแบบจำลอง ด้านวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเบื้องต้นอีกด้วย ⌨️🕹🖨

togel deposit dana togel deposit dana slot gacor hari ini toto slot slot online dana