LIVE DRAW SDY

🎙 ร่วมสัมมนาในหัวข้อ “เหลียวหลัง แลหน้า การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของไทย ในบริบทใหม่” 💡

🦌 ในวันที่ 13 กันยายน 2566 วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สจล. นำโดย ดร.ศิริพร เย็นเปี่ยม อนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางอากาศ วุฒิสภา หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมการบินและบริการ สจล และ ผศ.ดร.เสริมศักดิ์ อยู่เย็น คณบดี เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ”เหลียวหลัง แลหน้า การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของไทย ในบริบทใหม่” จัดโดย คณะกรรมาธิการคมนาคมวุฒิสภา ณ ห้องอัศวิน บอลรูม เอ ชั้น 4 โรงแรมอัศวิน ทั้งนี้ได้จัดประชาสัมพันธ์ด้านหลักสูตรและงานวิจัยของวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ✈️
🔬 โดยได้นำเสนอสุดยอดงานวิจัยด้านอากาศยาน อาทิ การพัฒนาแบบจำลองแผนการบินอากาศยานไร้คนขับสำหรับการบินต่ำเพื่อพัฒนาต้นแบบ และการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุที่เป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อรูปแบบการจัดการห้วงอากาศให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี ดร.ศิริพร เย็นเปี่ยม เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งงานวิจัยของเราได้รับความสนใจจากแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเป็นอย่างมาก รวมถึงได้รับเกียรติถูกนำเสนอเป็นงานวิจัยตัวอย่างของประเทศบนเวทีต่อคณะผู้สัมมนาในงานอีกด้วย 🏵
 
 
togel deposit dana togel deposit dana slot gacor hari ini toto slot slot online dana