LIVE DRAW SDY

👨🏻‍🏫 อาจารย์ ว.การบิน❗️ได้รับทุนศึกษาดูงาน ณ Xi’an Polytechnic University ประเทศจีน 🇨🇳

📦 ดร.สมคะเน ยอดพราหมณ์ อาจารย์ภาควิชานวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ ได้รับเชิญไปเป็น Visiting Scholar ที่ Xi’an Polytechnic University เมืองซีอาน ประเทศจีน รวมระยะเวลา 2 เดือน โดยการเดินทางไปในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อหารือด้านการทำวิจัย การเรียนการสอน และความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการด้วย 📖
 
togel deposit dana togel deposit dana slot gacor hari ini toto slot slot online dana