LIVE DRAW SDY

📚 IAAI จัดอบรม Skill Mapping: Safety Management System (SMS) 👩🏻‍🏫

🇹🇭 ในวันที่ 10 เมษายน 2566 วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติได้จัดอบรม Skill Mapping: Safety Management System (SMS) ซึ่งเป็นกระบวนการเชิงระบบในการจัดการด้านความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงการจัดโครงสร้างองค์กร การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการจัดการด้านความปลอดภัยขององค์กรนั้น ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ภาควิชาวิศวกรรมการบิน โดยได้เชิญ กัปตันพลกฤต ธนูศิลป์ ผู้ชำนาญการด้านการบิน เป็นผู้ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับน้องๆนักศึกษาได้เรียนรู้กันอีกด้วย 👨🏻‍🏫🚯

togel deposit dana togel deposit dana slot gacor hari ini toto slot slot online dana