LIVE DRAW SDY

ประกาศรายชื่อ ผลการคัดเลือกสถานศึกษาที่ได้รับห้องปฏิบัติการ STEMLAB

🚈 ตามที่วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ได้ทำสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์
สาธารณะกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ
(กสทช.) โครงการยกระดับและปรับปรุงห้ องปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล และได้ประกาศรับสมัครสถานศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อจัดตั้งห้องปฏิบัติการ STEMLAB
ในสถานศึกษา ซึ่งได้ปิดรับสมัครไปในวันที่ 24 กันยายน 2564 ที่ผ่านมานั้น 🚀

ในการนี้ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ✈️ ได้มีการพิจารณาใบสมัครจากสถานศึกษาทั้งหมด
244 แห่ งอย่างถี่ถ้วนผ่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำการคัดเลือกโรงเรียน โดยมีโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์และ
ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับการจัดตั้งห้ องปฏิบัติการ STEMLAB 20 แห่ง ดังรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ ซึ่งผล
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

togel deposit dana togel deposit dana slot gacor hari ini toto slot slot online dana