LIVE DRAW SDY

🗣 ขับเคลื่อนโครงการ STEMLAB อย่างต่อเนื่อง 👩🏻‍💻👨🏻‍💻

🛫 21 ม.ค. 2565 – วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ขับเคลื่อนโครงการ STEMLAB อย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้จะมีการขยายผลทั้งหมด 26 แห่ง ซึ่งนอกจากในโรงเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษาแล้ว ยังมีการขยายผลไปในกลุ่มสถานศึกษาของผู้พิการ เพื่อยกระดับทักษะการทำงานด้วยเทคโนโลยี ที่สามารถลดข้อเสียเปรียบของความพิการทางร่างกาย ให้สามารถทำงานได้เท่าเทียมกับวิศวกรคนหนึ่ง โดยปีนี้จะมีการนำร่อง 2 โรงเรียนผู้พิการ เพื่อศึกษาเป็นต้นแบบในการขยายผลต่อไป 🛬

ผศ.ดร.เสริมศักดิ์ อยู่เย็น หัวหน้าโครงการ
ดร.พิรดา เตชะวิจิตร์ และนายพลฤษณ์ สุขเฉลิม ผู้เชี่ยวชาญในโครงการและ ผู้ออกแบบห้องปฏิบัติการ STEMLAB

togel deposit dana togel deposit dana slot gacor hari ini toto slot slot online dana