LIVE DRAW SDY

🏵 พิธีมอบเนกไทและเข็มพระมหามงกุฏ 🏵 (วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์)

👋🏻 วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สจล. นำโดย ผศ.ดร.เสริมศักดิ์ อยู่เย็น คณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ได้เข้าร่วมพิธีมอบเนกไทและเข็มพระมหามงกุฏ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแก่นักศึกษาใหม่ (วันลูกพระจอม) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ลานพระอาทิตย์ สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ณ วันที่ 5 กันยายน 2565 🎓

🥁 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมการแสดงออกถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้นักศึกษามีความรัก ความสามัคคี รักในเกียรติและศักดิ์ศรีของสถาบัน 🏛

Photo Credits to KMITL PCC

#IAAI #KMITLFIGHT

togel deposit dana togel deposit dana slot gacor hari ini toto slot slot online dana