🎯 อบรมครูและบุคลากรในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่กำลังจะจัดตั้งห้องปฏิบัติการ STEMLAB 💻🔬

👋🏼 13 – 15 พ.ค. 65 วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สจล. ได้จัดอบรมครูและบุคลากรของโรงเรียน ในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่กำลังจะจัดตั้งห้องปฏิบัติการ STEMLAB ณ สถานศึกษา โดยได้มีนายพลกฤษณ์ สุขเฉลิม และ ดร.พิรดา เตชะวิจิตร์ รักษาการผู้ช่วยคณบดี เป็นวิทยากรหลัก และมี ผศ.ดร.เสริมศักดิ์ อยู่เย็น เป็นหัวหน้าโครงการ 💎

👨🏻‍🏫 คุณครูทั้งหมดได้รับการอบรมการใช้งานเครื่องมือ ได้แก่ การวาดแบบสามมิติ การวาดแบบสองมิติ การใช้งานเครื่องตัดเลเซอร์ เครื่องพิมพ์สามมิติ การเขียนโปรแกรมควบคุมสมองกลฝังตัว และยังได้มีการสร้างชิ้นงานร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการเรียนแบบ Project based learning เพื่อนำไปต่อยอดการเรียนในสถานศึกษาอีกด้วย 🎯
 
👋🏼 May 13 – 15, 2022 – To upgrade the skills and knowledge of the teachers and staff in the field of Science, Technology, Engineering and Mathematics, the International Academy of Aviation Industry – KMITL hosted a 3-day training seminar for teachers and personnel coming from various affiliated schools which are about to set up a STEMLAB laboratory at their respective educational institution. The event was headed by Mr. Pholkrit Sukchalerm and IAAI’s acting Assistant Dean, Dr. Pirada Techavichit. Meanwhile, Asst. Prof. Dr. Soemsak Yooyen, as the project leader of the activity, delivered his opening speech. 💎
👨🏻‍🏫 All the participants were trained on how to use the tools which includes drafting a 3D drawing and a 2D drawing using a laser cutter machine and a 3D printer embedded control programming. These helped them create and combine pieces together to promote project-based learning to further enhance learning at their respective educational institutions. 🎯

#IAAI #KMITLFight #aerospaceengineering #aeronauticalengineering #logisticsmanagement #TCAS65 #Dekd65 #TCAS66 #STEMLAB