🎙 นิตยสารสารคดี “ฉบับคนไทยไปอวกาศ” ร่วมสัมภาษณ์ ดร.พิรดา เตชะวิจิตร์ 🛰🚀

👋🏻 ขอขอบคุณนิตยสารสารคดี ฉบับคนไทยไปอวกาศ ที่นำเสนอข้อมูลของวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สจล. และร่วมสัมภาษณ์ ดร.พิรดา เตชะวิจิตร์ รักษาการผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการบิน ถึงห้องปฏิบัติการ STEMLAB ที่เน้นการสร้างนวัตกรรมอย่างก้าวกระโดด ตั้งแต่นวัตกรรมในชีวิตประจำวันไปจนถึงนวัตกรรมอวกาศ รองรับกับหลักสูตรวิศวกรรมการบินและอวกาศ และวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ของวิทยาลัยฯ 🛠📡

⚙️ นักเรียนที่สนใจมาใช้ห้องปฏิบัติการ STEMLAB เพื่อสร้างนวัตกรรม รอติดตามการเปืดให้บริการผ่าน workshop และกิจกรรมอื่นๆ ได้ทางเพจนี้เลย 🧑🏻‍🔬

#IAAI #KMITLFIGHT #AeronauticalEngineering #aerospaceengineering #TCAS66 #DEK66