วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ต่อต้านการทุจริต

“วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ขอแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และขอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรให้ดำเนินงานอย่างโปร่งใส สุจริต”