วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ต่อต้านทุจริต

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ประกาศเจตจำนง
” ซื่อสัตย์สุจริต เน้นความโปร่งใส มีความเป็นธรรม เป็นวัฒนธรรมทั่วทั้งองค์กร “