รายชื่อผู้เรียนปรับพื้นฐาน Pre-Session 2020

International Academy of Aviation Industry

รายชื่อผู้เรียนปรับพื้นฐาน Pre-Session 2020

หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
และ
หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)