LIVE DRAW SDY

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม Fly Day บินฟรีกัน แค่วันเดียว 🛬🛫

ตามที่ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนมาร่วมกิจกรรม Fly Day บินฟรีกัน แค่วันเดียว เพื่อทดลองขึ้นเครื่องบิน Cessna ร่วมกับนักบิน ณ สนามบิน Best Ocean ในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นั้น

👉🏻 ในการนี้ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ขอแจ้งรายชื่อนักเรียน/นักศึกษา ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม Fly Day บินฟรีกัน แค่วันเดียว โดยแบ่งเป็นรอบเช้า และรอบบ่าย รายละเอียดตามเอกสารแนบ ซึ่งผู้มีรายชื่อดังกล่าว กรุณาตอบรับผ่าน QR Code ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 12.00 น. ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ ได้ทำการเก็บข้อมูลผู้สมัครทั้งหมดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะขอพิจารณาให้มีสิทธิ์ในการขึ้นบินเป็นอันดับต้นๆ สำหรับกิจกรรมในครั้งถัดไป

หมายเหตุ:
1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อแนบหนังสืออนุญาตขึ้นเครื่อง (Indemnity form)
2) การขึ้นเครื่องบินขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ อาจมีการยกเลิกบางเที่ยวบินเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสูงสุด
3) ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม แสดงผลตรวจ ATK ภายใน 24 ชั่วโมง ณ จุดลงทะเบียน

togel deposit dana togel deposit dana slot gacor hari ini toto slot slot online dana