LIVE DRAW SDY

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจร่างกาย ปี 2022 รอบ Early Round Direct Admission

🚈 หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์
– เน้นการคิดวิเคราะห์ ฝึกให้น้องๆ เป็น Data analysts และ Logistics Specialists ต้อนรับตลาดงานสายโลจิสติกส์ที่มาแรงที่สุดในยุคนี้

✈️ หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์
– เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักบิน ที่จะได้ทั้งวุฒิวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต และใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี (ใบอนุญาต PPL CPL ME IR และการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ ICAO) รวมทั้งได้เข้าเรียนหลักสูตร AIRBUS competency training on type A320 แห่งเดียวในประเทศไทย

พร้อมกับอีก 3 โครงการหลักสูตรใหม่
⚙️วิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน
🚀วิศวกรรมวิทยาการข้อมูลการบินและอวกาศ
🛸วิศวกรรมอากาศยานไร้คนขับ

togel deposit dana togel deposit dana slot gacor hari ini toto slot slot online dana