LIVE DRAW SDY

ประกาศรายชื่อ โรงเรียนที่ได้รับวิศวกรในโครงการ STEMLAB 🧑🏻‍🚀

🚈 ตามที่วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ทำสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ กับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โครงการยกระดับและปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เพื่อจัดตั้งห้องปฏิบัติการ STEMLAB ในสถานศึกษา นั้น 🚀

ในการนี้ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ✈️ ได้จัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อทําการพิจารณาคัดเลือก
โรงเรียนที่ได้รับวิศวกรประจําห้องปฏิบัติการ STEMLAB โดยมีโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ดังรายชื่อที่แนบท้าย
ประกาศนี้ซึ่งผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

togel deposit dana togel deposit dana slot gacor hari ini toto slot slot online dana