LIVE DRAW SDY

ประกาศรายชื่อ ผลการคัดเลือกสถานศึกษาที่ได้รับห้องปฏิบัติการ STEMLAB กลุ่ม โรงเรียน Active Recruitment

โดยมีโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์และได้รับการคัดเลือกให้ได้รับการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ STEMLAB 6 แห่ง

🚈 ตามที่วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ทำสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ กับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โครงการยกระดับและปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เพื่อจัดตั้งห้องปฏิบัติการ STEMLAB ในสถานศึกษา นั้น 🚀

ในการนี้ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ✈️ ได้มีการพิจารณากลุ่มโรงเรียน Active Recruitment
โดยมีโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์และได้รับการคัดเลือกให้ได้รับการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ STEMLAB 6 แห่ง
ดังรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ ซึ่งผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

togel deposit dana togel deposit dana slot gacor hari ini toto slot slot online dana