ประกาศรายชื่อผูู้ผ่านการตรวจร่างกาย รอบ Early Round Direct Admission ครั้งที่ 3/2563