ประกาศผู้มีสิทธ์เข้าค่ายเตรียมศึกษาต่อ ครั้งที่ 6/2563