March 2021

Month

ค่ายเตรียมศึกษาต่อวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2021 (ครั้งที่ 3) (2) จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น.
Read More
ค่ายเตรียมศึกษาต่อวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2021 ครั้งที่ 1 (2) จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ ห้อง Auditorium อาคารเรียนรวมวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Read More
วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ประกาศเจตจำนง ” ซื่อสัตย์สุจริต เน้นความโปร่งใส มีความเป็นธรรม เป็นวัฒนธรรมทั่วทั้งองค์กร “
Read More
ประกาศเลื่อน!! ค่ายเตรียมศึกษาต่อวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2021 (ครั้งที่ 2) (2) จากในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. เป็น วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น.
Read More
ค่ายเตรียมศึกษาต่อวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2021 (ครั้งที่ 2) (2) จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น.
Read More